خدای مهربانم، اینجا از خودم و بعد از شیطان به تو پناه می برم و بی نیاز از تمام جهان و قیل و قالش به قرآن کریمت دل می سپارم تا دلم خالی باشه از ترس ها و دلهره های زیاد این دنیا...

.

.

.

جانماز روضه ام را پهن کن،یک دو رکعت گریه می خواهم کنم...

.

.

.

کلام مهربان ترین : به خاطر پروردگارت صبر کن...