به نام مهربان ترین

یک عدد دانشجو هستم در دانشگاه روزگار...

ظاهرا در روی کره زمین در کهکشان راه شیری بخش بسیار کوچکی ازین هستی زندگی میکنم...

وارش مهر کلبه ی کوچک من است تا بنویسم از خودم... خدای خودم... دغدغه های خودم...

اینجا ممکن از هرچیزی دراین هستی بنویسم و موضوع خاصی رو دنبال نمیکنم...

وارش در زبان مازنی ینی باران...