خدا جونم ممنونم بازم همچین روزی رو دیدم و به خودم امدم که حتما وجود من در این هستی لازم بوده که امدم...

همون طور که در کتاب خودت گفتی هیچ چیزی رو بیهوده به وجود نیووردی...

ازت میخوام روز به روز معرفتمو بیشتر کنی نسبت به خودت...

خداجونم روز تولدم ازت مهم ترین خواسته زندگیمو میخوام مهم ترین دغدغه زندگیم و ذکر شب و روزم :

خدایا از من بگیر هرآنچه تو را از من می گیرد...

نور...مهربانی...

ممنونم به خاطر همه نعمت هایی که بهم بخشیدی...

همچنان ازت میخوام تلنگرانه زندگیم این باشه که مسافری بیش نیستم و این دنیا موقت...

خدای دانه های انار...

مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد خدای دانه های انار...

 روشنی باغچه..

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن برآید