خدایا با من حرف بزن :

آیا پندارد که هیچ کس او را ندیده است.