لبخند بزن

هر آدمی رو که می بینید

داره تو خودش با یه مشکلی میجنگه

که شما دربارش هیچی نمیدونید

با آدما "صبور" و "مهربون" باشید...