موسیقی عجیبی است مرگ

بلند می شوی چنان آرام و نرم می رقصی

که دیگر هیچ کس تو را نمی بیند...

(گروس عبدالملکیان)

مرگ پایان کیوتر نیست...