مشکل از جایی شروع می شود که یک سقف و چند دیوار را،

خانه خود در نظر می گیریم...

اما خانه ی واقعی ما در ذهن ماست...

باید برای وسایلش وقت بگذاریم:

کسانی که به خاطر می سپاریم...

کسانی که فراموش می کنیم...

رویدادهایی که به خاطر می سپاریم...

رویدادهایی که فراموش می کنیم...

آنچه انتخاب می کنیم امروز بدانیم ...

و آنچه انتخاب می کنیم امروز یا هرگز ندانیم...

این خانه را ،

خوب یا بد، زشت یا زیبا، سبک یا سنگین

همه جا بر دوش خود حمل میکنیم...

(تاد ویلیامز)

مهربان ترین...