خدیا!

گلویم دارد از بغض می ترکد

نه این طرف ها آپاراتی هست

نه گلوی زاپاس دارم!

به دادم برس...

الهی  و ربی من لی غیرک...

خدایا!

در قرن بیست و یکم

چاه از کجا گیر بیاورم

برای درد دل کردن؟