ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان!

ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی!

اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده

و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده!

.

.

.

خدایا!

خسته ایم.دلگشاتر از تو کیست؟!

درمانده ایم.کریمتر از تو کجاست؟!

.

.

.

ای خدای دلهای شکسته

نعمت شکستگی دل را بر ما ارزانی دار...

(مناجات نامه، سید مهدی شجاعی)