خدای مهربانم دوستت دارم...

ممنون بابت همه ی نگاه های پر مهرت...

دستم را رها مکن...