بهشت   

دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم

خیلی حسین زحمت ما را کشیده است