خدایا با من حرف بزن:

"ای رسول ما خدا تو را کفایت است و مومنانی که پیروان تواند."