مریض مصلحت خویش را نمی داند

به تلخ و شور طبیب زمانه قانع باش

(صائب تبریزی)