گفتم تولدت بود؟ کنار این سوال یه چنتا استیکر حرص خوردن و مشت گذاشتم...

دقیقا نمیدونستم تولدش کی هس و یکی دیگه بهم گفته بود...

تولدشو بهش تبریک گفتم...

بعدشم برای اینکه حرصشو در بیارم گفتم دیگه رسما پاتو گذاشتی در 30سالگی...

ازم تشکر کرد و گفت حسابی خسته ام ازون وقت که کار رو شروع کردم...

گفت نخیرم 29سالمه...

گفتم بالاخره29تموم شد و پاتو در 30 گذاشتی...

گفت رفتم تو30 انگار افسرده شدم... انگار تو همه هس.. انگار30یه بحران هس...امیدوارم به آرامش برسم...

گفتم آروم باش...من و تو همسن هستیم... این یه مقطع هس که تموم میشه...اینجا محل گذر...همه چی موقت...