روز دختر برتمام دختران سرزمینم مبارک

امیدوارم سرزمینم به این خرد برسد که

شادابی،طراوت و امید آنها

نمادی از سرزندگی و طراوت

یک جامعه و مایه فخر و مباهات آن است

و عاشق شدنشان هم نشان از سلامت روح و روانشان دارد

و بفهمیم آغاز رسالت پیامبر از احترام به آنها آغاز شد

و بخشی از جهالت آن عصر

شرمندگی از دختر داشتن و سرکوب دختران بود.

(سهیل رضایی)

دختر... مهربانی...