آخ اگر آدم ها می فهمیدن رابطه ها را باید ساخت...

اگر می فهمیدند رابطه ها معامله نیستند...

اگر می فهمیدند رابطه ها معادله نیستند...

اگر همه واقعی بودند...

اگر با کلمات خودشان باهم حرف می زدند...

اگر می فهمیدند رابطه ها خود به خود و شانسی درست نیستند!

اگر حواسشان بود که زندگی هر لحظه ممکن است تمام شود...

اگر می ماندند...

(مهدیه لطیفی)

مهربان ترین...