عید فطر بر همه مسلمانان مبارکا...

الهی همه از ته دل شاد باشن...

الهی دلا بدون کینه و صاف و پرمهرباشه...

الهی همه به هم عشق بورزیم و به هم ابراز محبت کنیم...

الهی همه هوا همو داشته باشیمو به هم کمک کنیم...

الهی همه در حق هم همیشه دعای خیر کنیم...

الهی همه حواسمون به امام عصرمون باشه...

و هزاران دعای قشنگ دیگه...

عیدفطر مبارکا...

ناز شوال همین امشب و فرداست ولی،

تاابد رویت روی تو بعید است،بعید...

(فاضل نظری)

دیدار روی تو...

این کشور و آن کشور و سی روز مهم نیست

هرجا که تو رویت بشوی عید همان جاست

(یاسر قنبلرلو)

زندگی... خدا...مهربانی...

مهربان باشیم...