کریم اهل بیت

یکی از معانی دل نشین کریم : کسی که نمیتونه نبخشه