خدای مهربانم تنهایم نگذار... 

 

خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود...

.

.

.

.

.

.

گاه دلت هوای یک خیال راحت دارد...