اجازه ندهید دیروز وقت امروز شما را بگیرد! ویل راجرز

تیک تاک

فقط باید سعی کنی از یک نفر بهتر باشی،از شخصی که دیروز بودی...

     رنگین کمان.. 

تنها از یک نفر نمی توان سبقت گرفت از آن کسی که به راه خودش می رود...