برای به تاخیر انداختن مرگ

می توانید رنج بکشید

ریسک کنید

از دست بدهید

خطا کنید

از داشته هایتان به دیگران ببخشید

اگر از همه ی این ها اجتناب کنید

همین الان مرده اید...

آنائیس نین

مرگ و زندگی...