خدایا، مرا به چرایی خویش آگاه کن تا بر چیستیه هرآنچه که دارم و بر نیستی هرآنچه که ندارم،ننازم و ننالم...

تب