موفقیت از دره فروتنی،سربالایی صبوری و بیابان های پهناور پشتکار میگذرد وتاکنون هیچ میانبری برای آن کشف نشده است.

درمسیر به دنیا آوردن خویشتن فرد ممکن است تنها سه اشتباه بکند :

1- کم صبری و باعجله و شتابان پیش رفتن

2- آغاز نکردن و دست به هیچ اقدامی نزدن

3- تا مقصد پیگیرنبودن و متعهدانه پیش نرفتن

جوزف کمبل

موفقیت